Loading

Usluge

Rad našeg odvjetničkog društva usmjeren je najviše na trgovačko pravo i pravo društava, obvezno pravo, pravo leasinga, radno pravo i ovršno pravo.

PRAVO DRUŠTAVA I TRGOVAČKO PRAVO

 • sastav ugovora i drugih pravnih akata u vezi osnivanja, statusnih promjena, pripajanja, podjela, preuzimanja i likvidacije trgovačkih društava
 • statusno pravne podjele i reorganizacije
 • pravna podrška prilikom svakodnevnog poslovanja trgovačkih društava
 • sastav svih vrsta trgovačkih ugovora te općih uvjeta poslovanja
 • pravno savjetovanje iz područja trgovačkog prava i prava društava
 • zastupanje u trgovačkim sporovima pred nadležnim sudovima i arbitražama
 • zastupanje vjerovnika u stečajnom postupku i postupku predstečajne nagodbe
 • dubinsko istraživanje (due diligence) u postupcima preuzimanja društava kapitala te sastav konačnih nalaza i mišljenjaOBVEZNO PRAVO

 • sastav ugovora iz područja obveznog prava
 • savjetovanje prilikom sklapanja pravnih poslova i ugovora
 • zastupanje u imovinsko-pravnim odnosima
 • savjetovanje prilikom sklapanja građevinskih ugovora
 • zastupanje u postupcima naknade štete
 • pravno savjetovanjeSTVARNO PRAVO

 • savjetovanje i analiza stanja nekretnina
 • sastav ugovora (kupoprodaja, zakup, najam, darovanje i dr.)
 • zastupanje u zemljišno-knjižnim postupcima uz pripremu potrebne dokumentacije
 • provedba postupaka upisa u zemljišne knjige
 • zastupanje u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim tijelima u zemljišnoknjižnim predmetima
 • postupci radi zaštite smetanja posjeda


RADNO PRAVO

 • pružanje pravne podrške i savjetovanje vezano uz radno-pravnu problematiku
 • sastav svih vrsta ugovora o radu, managerskih ugovora te ugovora o djelu
 • savjetovanje i sastav općih akata poslodavaca (odluke, pravilnici i dr.)
 • savjetovanje u postupcima reorganizacije društava i prijenosa poduzeća
 • zastupanje u radnim sporovima


PRAVO LEASINGA

 • sastav općih uvjeta ugovora o leasingu
 • sastav cjelokupne pravne dokumentacije za poslovanje leasing društva
 • zastupanje u odnosu prema regulatornoj agenciji
 • pravno savjetovanje u vezi usklade poslovanja leasing društva s važećom zakonskom regulativom


PRAVO OSIGURANJA

 • sastav općih uvjeta i drugih zakonom propisanih akata (odluke, pravilnici i dr.)
 • sastav cjelokupne pravne dokumentacije za poslovanje društva osiguranja
 • zastupanje u odnosu prema regulatornoj agenciji
 • pravno savjetovanje u svezi usklade poslovanja društva osiguranja s važećom zakonskom regulativom

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 • savjetovanje i podrška prilikom uspostavljanja usklađenosti društava s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
 • izrada dokumentacije potrebne za dokazivanje usklađenosti društva s pravilima vezanima uz zaštitu osobnih podataka


OVRŠNO PRAVO

 • zastupanje u ovršnim postupcima uz izradu ovršnih prijedloga
 • provjera imovine dužnika
 • zastupanje u postupcima izravne naplate

  OBITELJSKO PRAVO
 • zastupanje u brakorazvodnim parnicama
 • zastupanje u postupcima uzdržavanja te podjele bračne stečevine
 • sastav bračnih ugovora

  UPRAVNO PRAVO
 • zastupanje u svim vrstama prekršajnih postupaka i sporova
 • zastupanje u carinskim postupcima i sporovima

ODNOS S REGULATOROM i INSPEKCIJSKIM TIJELIMA
 • zastupanje u postupcima nadzora uz pripremu potrebnih očitovanja

JAVNA NABAVA
 • pravno savjetovanje vezano za tumačenje dokumentacije javnog nadmetanja
 • sastav ugovora s naručiteljima
 • sastav ugovora između ponuditelja i dobavljača roba i usluga
 • sastav žalbi i očitovanja na žalbe u postupku javne nabave
 • sastav ugovora između članova zajednice ponuditelja

KAZNENO PRAVO
 • zastupanje u kaznenim postupcima radi djela gospodarskog kriminaliteta